Futura Hälsodesign är upphandlad i Handledning i yrkesutövningen, via upphandlingsbolaget i Göteborg.

Handledning i yrkesutövningen.

Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor. Med handledning i yrkesutövningen bidrar vi med yrkesmässig utveckling. Handledning kan skapa ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet. Ett angeläget tema är ofta att klargöra och utveckla yrkesrollen.

Syfte och mål:

I handledning i yrkesutövandet är syftet att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.  Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och de handledda.

 Innehåll:

Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst.

Presentation:

Futura Hälsodesign, Lisbeth Hellgren är sjuksköterska, vårdlärare och har fortbildning inom beteendevetenskapliga ämnen såsom handledning, stresshantering, hälsopsykologi, hälsopromotion och mindfulness.  Har arbetat med sjukvård, hälsa, utbildning i c:a 35 år och har haft befattningar som sjuksköterska, vårdlärare, skolsköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare. Har arbetat med handledning som huvudsyssla sedan Millenieskiftet och har över hundra grupper bakom sig.

Futura Hälsodesign , Lisbeth Hellgren är upphandlad via Upphandlingsbolaget i Göteborg Ramavtal UB 20612339 följande kommuner:

Göteborgs stad, Ale kommun,  Härryda kommun,   Kungälvs kommun,  Lerums kommun,  Lilla Edets kommun,  Partille kommun,  Stenungsunds kommun,  Tjörns kommun,  Öckerö kommun,  Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund Gårda,  Räddningstjänsten Storgöteborg.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är upphandlad och har avtal i Handledning med Kungsbacka kommun.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är  upphandladoch har avtal i Handledning med VG-region.Västra Götalandsregionen.

 

Mindfulness utbildning

Mål för  Mindfulness utbildning:

 • Målet med Mindfulnessutbildningen är att du själv ska kunna utföra mindfulnessövningar.
 • Förstå och ha upplevt hur kroppsliga sinnesförnimmelser, tankar och känslor hänger samman i såväl formella som informella mindfulnessövningar.
 • Ha utvecklat en större förmåga att tillämpa ett accepterande, ickevärderande och närvarande förhållningssätt inför händelser i din vardag.

 

Innehåll:

Inledningsvis hålls ett orienteringsavsnitt om kursens innehåll och bakgrund.

Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska mindfulness övningar.

Man förväntas också att utföra mindfulnessövningar i hemmet eller arbetsplats efter den förutsättning man själv har.

 Kursens teoretiska avsnitt är stressteori och mindfulnessbaserad stresshantering.

 

Arbetsformer:

Kursens arbetsformer är upplevelsebaserad och sker i form av praktiska meditationsseminarier och gruppseminarier/gruppsamtal.

Därutöver tillkommer föreläsningar och individuellt arbete.

Erfarenheter delas muntligen under gruppseminarium/gruppsamtal.

 

Exempel på övningar:

Medveten närvaro, hörnstenar:

 • Observera: Att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.
 • Beskriva: Sätta ord på det vi uppmärksammar. Skilja på reaktioner, från de händelser som utlöst reaktionen. Se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser.
 • Inte döma: Observera och beskriva utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dåligt”.

 

Övningarna i praktiken består av tre typer av meditation:

1)     Sittande meditationer av varierad längd – med fokus på en ickedömande, neutral observation av olika aspekter av andningen, kroppsförnimmelser, tankar och känslor som dyker upp. Denna övning ökar medvetenhet om hur sinnet rör sig mellan dessa skiftande aspekter. Sinnet övas i att inte fastna, reagera på eller låta sig ryckas med av sina rörelser.

2)    ”Bodyscan” – en meditation som går igenom alla kroppens delar och syftar till att skapa en bättre kroppskännedom samt övar upp en flexibilitet av uppmärksamhet.

3) Långsamma rörelser – Yoga alt. Qi-gongrörelser – i form av enkla rörelser med fokus på andning och de förnimmelser som upplevs under tiden som övningarna genomförs.

 Intresserad ?

Kontakta Futura Hälsodesign: Lisbeth Hellgren

Tel :0704-157 187

E:post – lisbeth@futurahalsodesign.se

 

Bakgrund Mindfulness:

Jon Kabat-Zinn, professor i medicin, är en förgrundsgestalt i införandet av Mindfulness inom modern forskning och klinisk tillämpning.

 

På svenska kallas Mindfulness ofta för medveten närvaro (Kåver & Nilsonne, 2002). En klinisk tillämpning och forskning kring mindfulness i Sverige ingår ofta inom ramen för diverse manualbaserade behandlingar inom KBT-fältet.

 

Randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar, med goda resultat har gjorts på fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt–kärl-sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression.

 

Litteratur och teoretiska grunder är:

Herlofson, Jörgen: Tanke, känsla, handling.Danderyd : Pilgrim press, 1997

Kabat-Zinn, Jon: Vart du än går är du där : medveten närvaro i vardagen. Stockholm: Natur och kultur, 2005

Linder K, Svärdsudd K. Qigong har stressdämpande effekt. Läkartidningen. 2006;103(24-25):1942-1945

Nilsonne Åsa:Mindfulness i hjärnan.Stockholm: Natur och kultur, 2009

Palmkron Å, Fri från stress med Mindfulness. Palmkronsförlag 2008

 • Schenström Ola: Mindfulness i vardagen. Stockholm:Viva förlag 2010

Futura Hälsodesign är upphandlad i Handledning i yrkesutövningen, via upphandlingsbolaget i Göteborg

Futura Hälsodesign , Lisbeth Hellgren är upphandlad via Upphandlingsbolaget i Göteborg Ramavtal UB 20612339 följande kommuner:

Göteborgs stad, Ale kommun,  Härryda kommun,   Kungälvs kommun,  Lerums kommun,  Lilla Edets kommun,  Partille kommun,  Stenungsunds kommun,  Tjörns kommun,  Öckerö kommun,  Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund Gårda,  Räddningstjänsten Storgöteborg.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är upphandlad och har avtal i Handledning med Kungsbacka kommun.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är  upphandladoch har avtal i Handledning med VG-region.Västra Götalandsregionen.

Yrkesmässig handledning

I handledning arbetar man med reflektion. Att se och tänka över vad, hur och varför man gör det man gör.

Handledning har visat sig bidra till personlig växt och yrkesmässig utveckling. Handledning kan också innebära ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet. Ett angeläget tema är ofta att klargöra och utveckla yrkesrollen.

Syfte och mål:

Det övergripande syftet med handledning är att de handledda skall nå en yrkesmässig växt och identitet och att öka den professionella yrkesutövningen. I processhandledning är syftet att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.  Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och de handledda. 

  Innehåll:

Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst. Man arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och verkar genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor.  

Omfattning:

1,5 – 2 timmar med regel-bundenhet under en längre tid.

Lisbeth Hellgren är sjuksköterska, vårdlärare och har fortbildning inom beteendevetenskapliga ämnen såsom handledning, stresshantering, hälsopsykologi, hälsopromotion och mindfulness.   Hon har arbetat med sjukvård, hälsa, utbildning i c:a 35 år och har haft befattningar som sjuksköterska, vårdlärare, skolsköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare.   Lisbeth arbetar idag kontinuerligt med processorienterad handledning, kurser i stresshantering, mindfulness och ledarskapsfrågor i sin firma Futura Hälsodesign.
För referenser kontakta Lisbeth Hellgren

Handledningens effekter

 

Vad vi arbetar med i handledningen:

Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och verkar genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor.

Handledningens effekter:

Resultat som har uppnåtts är att:  sjuksköterskorna har genom handledningens reflektion över problem och handlingar blivit medvetna om möjligheter och lösningar på problemen.

Handledningen utgör en mötesplats där dialogen har utvecklat ett etiskt  tänkande och möjliggjort delandet av kunskaper och erfarenheter mellan sjuksköterskorna men också till övrig personal på boendet eller arbetsplatsen.

Ytterligare resultat som uppnåtts är att  den handledde att  lättare ser sig själv i processen, och därmed  kan skilja sig själv från den andres problematik och samtidigt lära mer om sig själv i den professionella rollen.

 

Utvecklingsforum

Utvecklingsforum är en utbildning för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Forumet lyfter aktuella frågor och teman i dagens arbetsliv som kan stärka dig, utveckla dig och motivera dig i ditt arbetsliv.

Exempel på teman:

 • Kommunikation. Ge och ta emot feedback. Det goda samtalet.
 • Konflikthantering. Hur uppstår konflikter? Vad kan jag göra?
 • Att vara medvetet närvarande i nuet – Mindfulness.

Hur träffas vi i Utvecklingsforum?

 • Korta teoripass varvat med exempel och praktiska övningar.
 • Utvecklingsforum består av fem moduler a´tre timmar under en period på 2-3 månader.

För mer information och anmälan kontakta: Lisbeth Hellgren

Utvecklingsforum ledare och medarbetare

Mer information hittar du på Team Treklöverns hemsida. www.teamtreklovern.se

 

 

Dina mindfulla attityder

Dina mindfulla attityder kan odlas varhelst du är, säger Jon Kabat-Zinn.

I bilkön, på väg till dagis, på jobbmötet. Varför inte i kassakön i affären?

Jon Kabat-Zinn som introducerade  Mindfulnessen till västvärlden menar att mindfulness bygger på 7 attityder – som en hjälp för stressade nutidsmänniskor som vill leva mer närvarande i nuet.

De här egenskaperna kan inte tvingas fram, de kan bara odlas, menar han. Odlandet sker som bäst mitt i den brusande vardagen. Vid rött ljus, kassakön ( kanske när du valt ”fel” kö), när tåget är försenat eller på väg till dagis för att hämta barn.

Att leva med mindfull attityd är att medvetet öppna sina sinnen och låta sig hänföras, ryckas med. Att utan förutfattade meningar utforska sig själv och sin omgivning. De sju attityderna erbjuder verktyg som hjälp på vägen för den som vill leva i nuet.

Det handlar om att bli medveten om hur man dömer sig själv och andra, att möta världen med nyfikenhet, att odla tålamod och tillit, få syn på sin strävan, att acceptera fakta och att träna sig i att släppa taget i stället för att hålla fast i känslor och ideer eller älta det som varit.

Läs mer: Vart du än går är du där. Medveten närvaro i nuet. av Jon Kabat-Zinn

 

 

Handledning

Processinriktad handledning

I processinriktad handledning får medarbetaren tillfälle att reflektera över sitt arbete, sitt förhållningssätt och vad som händer i mötet med kunder, samarbetspartners och kollegor. Handledningen ska ge ett vidgat perspektiv, fokusera på lösningar och utveckla kommunikation och samarbete. Handledning är främst en förebyggande insats men ska även ge stöd och avlastning när något inträffat. Den professionella yrkesrollen är i fokus.

 

Exempel på teman för handledningen:

 • bemötande av människor i svåra situationer
 • etiska dilemman
 • likabehandling
 • avlastning och stresshantering
 •  utveckla kommunikation och samarbete

Syfte

Syftet är att såväl individen som gruppen utvecklas i den professionella yrkesrollen. Handledningen ska ge förutsättningar för en större förståelse för egna och andras reaktioner samt att medarbetaren känner sig säkrare och tryggare i arbetet med kunder och andra aktörer. Handledningen ska bidra till en ökad förmåga att hantera balansen mellan krav och resurser samt mellan arbete och fritid.

Läs om mer handledning: www.omvarnadshandledning.se

Omvårdnadshandledning

Yrkesmässig handledning, omvårdnadshandledning.

Handledning för personer som arbetar inom vård och omsorg

Metodisk tillämpning vid ett arbetspass
När gruppen samlas är det lämpligt att avsätta några minuter för koncentration på uppgiften. Detta kan man göra genom att aktualisera något från målet eller syftet med arbetsgruppen eller t ex med hjälp av några kommentarer från föregående arbetspass.

Nästa steg är att en av deltagarna beskriver en problemsituation. Den av deltagaren beskrivna situationen kan vara av såväl retrospektiv karaktär med frågor som t ex Vad inträffade? Vad ville man (målet)? Hur blev det? Det kan handla om behandling av en svårt sjuk person, bemötande, reaktioner från patienten eller anhörig. Det kan handla om vårdplaneringen som inte fungerar, patienter som inte vill äta, någon som är nedstämd, har svåra smärtor osv. Situationen systematiseras och analyseras genom tanke, känsla och handlingen (vad gjordes).

Situationen kan också vara av prospektiv karaktär, d v s man står inför ett problem som man vill förbereda sig på. Det kan då gälla ett möte man är orolig för, hur man etablerar kontakt, ett ankomstsamtal, en väntad separation osv.

Modellen som styr processen bygger på TANKE, KÄNSLA och HANDLING.

Läs mer: www.omvardnadshandledning.se