Futura Hälsodesign är upphandlad i Handledning i yrkesutövningen, via upphandlingsbolaget i Göteborg.

Handledning i yrkesutövningen.

Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor. Med handledning i yrkesutövningen bidrar vi med yrkesmässig utveckling. Handledning kan skapa ökad etisk lyhördhet, större handlingsberedskap för oväntade situationer och minskad risk för utbrändhet. Ett angeläget tema är ofta att klargöra och utveckla yrkesrollen.

Syfte och mål:

I handledning i yrkesutövandet är syftet att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen. Ett annat syfte är att medvetandegöra värdegrunder och förhållningssätt som ligger till grund för arbetet.  Processen bygger på delaktighet och ansvar både för handledaren och de handledda.

 Innehåll:

Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst.

Presentation:

Futura Hälsodesign, Lisbeth Hellgren är sjuksköterska, vårdlärare och har fortbildning inom beteendevetenskapliga ämnen såsom handledning, stresshantering, hälsopsykologi, hälsopromotion och mindfulness.  Har arbetat med sjukvård, hälsa, utbildning i c:a 35 år och har haft befattningar som sjuksköterska, vårdlärare, skolsköterska, avdelningsföreståndare, ledare och lärare. Har arbetat med handledning som huvudsyssla sedan Millenieskiftet och har över hundra grupper bakom sig.

Futura Hälsodesign , Lisbeth Hellgren är upphandlad via Upphandlingsbolaget i Göteborg Ramavtal UB 20612339 följande kommuner:

Göteborgs stad, Ale kommun,  Härryda kommun,   Kungälvs kommun,  Lerums kommun,  Lilla Edets kommun,  Partille kommun,  Stenungsunds kommun,  Tjörns kommun,  Öckerö kommun,  Göteborgs kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund Gårda,  Räddningstjänsten Storgöteborg.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är upphandlad och har avtal i Handledning med Kungsbacka kommun.

Futura Hälsodesign Lisbeth Hellgren är  upphandladoch har avtal i Handledning med VG-region.Västra Götalandsregionen.

 

Mindfulness utbildning

Mål för  Mindfulness utbildning:

  • Målet med Mindfulnessutbildningen är att du själv ska kunna utföra mindfulnessövningar.
  • Förstå och ha upplevt hur kroppsliga sinnesförnimmelser, tankar och känslor hänger samman i såväl formella som informella mindfulnessövningar.
  • Ha utvecklat en större förmåga att tillämpa ett accepterande, ickevärderande och närvarande förhållningssätt inför händelser i din vardag.

 

Innehåll:

Inledningsvis hålls ett orienteringsavsnitt om kursens innehåll och bakgrund.

Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska mindfulness övningar.

Man förväntas också att utföra mindfulnessövningar i hemmet eller arbetsplats efter den förutsättning man själv har.

 Kursens teoretiska avsnitt är stressteori och mindfulnessbaserad stresshantering.

 

Arbetsformer:

Kursens arbetsformer är upplevelsebaserad och sker i form av praktiska meditationsseminarier och gruppseminarier/gruppsamtal.

Därutöver tillkommer föreläsningar och individuellt arbete.

Erfarenheter delas muntligen under gruppseminarium/gruppsamtal.

 

Exempel på övningar:

Medveten närvaro, hörnstenar:

  • Observera: Att vara uppmärksam på händelser, känslor, tankar och reaktioner.
  • Beskriva: Sätta ord på det vi uppmärksammar. Skilja på reaktioner, från de händelser som utlöst reaktionen. Se tankar och känslor som subjektiva reflektioner över situationer och händelser.
  • Inte döma: Observera och beskriva utan att fastna i värdeomdömen som ”bra” eller ”dåligt”.

 

Övningarna i praktiken består av tre typer av meditation:

1)     Sittande meditationer av varierad längd – med fokus på en ickedömande, neutral observation av olika aspekter av andningen, kroppsförnimmelser, tankar och känslor som dyker upp. Denna övning ökar medvetenhet om hur sinnet rör sig mellan dessa skiftande aspekter. Sinnet övas i att inte fastna, reagera på eller låta sig ryckas med av sina rörelser.

2)    ”Bodyscan” – en meditation som går igenom alla kroppens delar och syftar till att skapa en bättre kroppskännedom samt övar upp en flexibilitet av uppmärksamhet.

3) Långsamma rörelser – Yoga alt. Qi-gongrörelser – i form av enkla rörelser med fokus på andning och de förnimmelser som upplevs under tiden som övningarna genomförs.

 Intresserad ?

Kontakta Futura Hälsodesign: Lisbeth Hellgren

Tel :0704-157 187

E:post – lisbeth@futurahalsodesign.se

 

Bakgrund Mindfulness:

Jon Kabat-Zinn, professor i medicin, är en förgrundsgestalt i införandet av Mindfulness inom modern forskning och klinisk tillämpning.

 

På svenska kallas Mindfulness ofta för medveten närvaro (Kåver & Nilsonne, 2002). En klinisk tillämpning och forskning kring mindfulness i Sverige ingår ofta inom ramen för diverse manualbaserade behandlingar inom KBT-fältet.

 

Randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar, med goda resultat har gjorts på fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt–kärl-sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression.

 

Litteratur och teoretiska grunder är:

Herlofson, Jörgen: Tanke, känsla, handling.Danderyd : Pilgrim press, 1997

Kabat-Zinn, Jon: Vart du än går är du där : medveten närvaro i vardagen. Stockholm: Natur och kultur, 2005

Linder K, Svärdsudd K. Qigong har stressdämpande effekt. Läkartidningen. 2006;103(24-25):1942-1945

Nilsonne Åsa:Mindfulness i hjärnan.Stockholm: Natur och kultur, 2009

Palmkron Å, Fri från stress med Mindfulness. Palmkronsförlag 2008

  • Schenström Ola: Mindfulness i vardagen. Stockholm:Viva förlag 2010

Handledningens effekter

 

Vad vi arbetar med i handledningen:

Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och verkar genom reflektion runt det som sker i mötet/relationen mellan människor.

Handledningens effekter:

Resultat som har uppnåtts är att:  sjuksköterskorna har genom handledningens reflektion över problem och handlingar blivit medvetna om möjligheter och lösningar på problemen.

Handledningen utgör en mötesplats där dialogen har utvecklat ett etiskt  tänkande och möjliggjort delandet av kunskaper och erfarenheter mellan sjuksköterskorna men också till övrig personal på boendet eller arbetsplatsen.

Ytterligare resultat som uppnåtts är att  den handledde att  lättare ser sig själv i processen, och därmed  kan skilja sig själv från den andres problematik och samtidigt lära mer om sig själv i den professionella rollen.